රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2017.03.14 දින අනුමත කරන ලද වන සං‍රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ විධායක සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියට ඇමුණුම්වල සඳහන් සංශෝධනයන් සිදුකිරීම සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2021.03.15 හා 2021.12.14 දින අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව මෙයින් දන්වා සිටිමි.

-වන සං‍රක්ෂක (මානව සම්පත් කලමණාකරණ, පරිපාලන සහ ආයතනික සංවර්ධන)

පහත සබැඳි භාවිතාකර ඇමුණුම් බාගත කරගත හැකිය.

  1. 2017.03.14 දින අනුමත බ.ගැ.ප
  2. 2021.03.15 දින අනුමත වූ සංශෝධන
  3. 2021.12.14 දින අනුමත වූ සංශෝධන

*last update - 2022.07.11