වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ විධායක හා ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2021.03.15 දින ලබා දී ඇති අනුමැතියට යටත්ව පහත පරිදි සංශෝධනය වනු ඇත. අදාල ලිපි සහ සංශෝධන සඳහා පහත සබැඳි භාවිතා කරන්න.

විධායක සේවා ගණය ලිපිය

විධායක සේවා ගණය සංශෝධන

ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක සේවා ගණය ලිපිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක සේවා ගණය සංශෝධන

 *last updated - 2021.04.08