වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා නිල වෙබ් අඩවියක් සහ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ වන ලැගුම්හල්/කඳවුරු වෙන් කිරීමේ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනය - 2022.06.07

මීට අදාල දැන්වීම සහ අදාල ඇමුණුම් සඳහා පහත සබැඳි භාවිතා කරන්න.

දැන්වීම

ඇමුණුම්